Sekretariat - fax 87 735 20 20

Przetłumacz stronę


Nawigacja

Linki

NFZ Centrala

NFZ OLSZTYN

Ministerstwo Zdrowia

BADANIE SATYSFAKCJI PACJENTA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ)

Nawigacja

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 12.03.2012 r.

Ogłoszenie z dnia 12.03.2012 r. o konkursie ofert w sprawie udzielenia zamówienia
na świadczenia zdrowotneSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, ul. Sienkiewicza 2 12-200 Pisz, zgodnie
z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654) ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1. opieka lekarska nad pacjentami Szpitala po godzinach ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Neonatologicznym
2. świadczenie usług lekarskich w pracowni RTG wraz z wykonywaniem badań USG dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych


1. Umowy zostaną zawarte na okres 24 miesięcy.
2. Regulamin konkursu ofert oraz formularze ofert udostępnione są w sekretariacie SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu w budynku administracyjnym Szpitala przy ul. Chopina 2 oraz tutaj.
3. Oferty w zaklejonych i oznakowanych kopertach należy składać w sekretariacie SP ZOZ Szpitala Powiatowego
w Piszu w terminie do 20.03.2012 r. do godz. 14:00. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
Nazwę i adres oferenta
oznaczenie:
"KONKURS OFERT-oferta w zakresie:………………………………………………………………………”
4. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony w budynku administracyjnym SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
w gabinecie Dyrektora w dniu 21.03.2012 r. o godz. 09:00. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczona 21.03.2012 r. na stronie internetowej www.szpitalpisz.pl
5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu przeprowadzenia konkursu.
7. Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania można wnieść do Dyrektora SP ZOZ Szpital Powiatowy
w Piszu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

mgr inż. Marek SkarzyńskiZałączniki do konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert z dnia 21.03.2012 r. dotyczącego udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne ogłoszonego w dniu 12.03.2012 r.


Na konkurs ofert wpłynęły 2 oferty, które spełniały warunki określone w Regulaminie przeprowadzania konkursu ofert. Komisja przyjęła oferty:
1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sylwia Marcinkiewicz, Białystok, ul. Zwierzyniecka 1/17, – oferta w zakresie: opieka lekarska nad pacjentami Szpitala po godzinach ordynacji w Oddziale Dziecięcym i Neonatologicznym.
2. Indywidualna Praktyka Lekarska Agnieszka Gibowicz-Świć, Ełk, ul. Tuwima 26/6, – oferta w zakresie: świadczenie usług lekarskich w pracowni RTG wraz z wykonywaniem badań USG dla pacjentów ambulatoryjnych i szpitalnych.

Przewodniczący komisji:
mgr inż. Marek Skarzyński

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,737,156 unikalne wizyty